Algemene voorwaarden

Versie: 24 februari 2021

 1. Definities
  1. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van Energeyes.
  2. Energie Transitie Software. : Energie Transitie Software B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80677290. Energie Transitie Software is gevestigd op de Ampèrestraat 3b, postcode 1817DE te Alkmaar.
  3. Partijen: Energie Transitie Software en de Gebruiker.
  4. Energeyes: Energeyes is de online dienst aangeboden door Energie Transitie Software
  5. Schriftelijk: onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
  6. Energeyes account : een voor de Gebruiker aangemaakt account waarmee de Gebruiker gebruik kan maken van Energeyes.
  7. Website: de website energeyes.nl die Energie Transitie Software ten behoeve van zijn dienstverlening in stand houdt.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake de online dienst Energeyes.
  2. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
  4. Indien Energie Transitie Software op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Energie Transitie Software op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
  5. De Gebruiker kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Energie Transitie Software dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren (al dan niet via de website) aan de Gebruiker ter hand heeft gesteld en hiernaar heeft verwezen.
 3. Gebruiksrecht
  1. Energie Transitie Software verleent u het recht voor de toegang tot en het gebruik van Energeyes zoals opgenomen in uw Abonnement, zoals verder beschreven in deze overeenkomst. We behouden ons alle andere rechten voor.
  2. U mag Energeyes uitsluitend gebruiken overeenkomstig deze overeenkomst. U mag Energeyes niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, dan wel technische beperkingen in Energeyes omzeilen, uitgezonderd voor zover dit ondanks deze beperkingen op grond van het toepasselijk recht is toegestaan.
  3. Het Energeyes account is strikt persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Gebruiker mag het account niet verhuren, in lease geven, uitlenen, doorverkopen, overdragen of hosten aan of ten behoeve van derden, behalve indien dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze overeenkomst of in een aanvullende overeenkomst met Energie Transitie Software.
  4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het in stand houden van de vertrouwelijkheid van alle niet-openbare verificatiereferenties die zijn gekoppeld aan uw gebruik van Energeyes. In het geval van eventueel misbruik van uw accounts of verificatiereferenties, of beveiligingsproblemen met betrekking tot Energeyes dient de Gebruiker Energie Transitie Software hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Beschikbaarheid
  1. Onder beschikbaarheid van Energeyes wordt verstaan de momenten waarop Gebruiker gebruik kan maken van de dienst.
  2. Energie Transitie Software zal zich maximaal inzetten om de dienst beschikbaar te stellen aan de Gebruiker, maar kan geen 100% beschikbaarheid garanderen.
  3. Energie Transitie Software maakt gebruik van diensten van derden, waaronder Microsoft Azure. Energie Transitie Software heeft een overeenkomst met deze partijen afgesloten met betrekking tot het beschikbaar zijn van aangeboden diensten.
 5. Overeenkomst
  1. De overeenkomst tot dienstverlening wordt aangegaan voor 1 (één) maand tenzij anders overeengekomen.
  2. De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode
  3. Opzegging van een abonnement is op elk gewenst moment mogelijk. Het abonnement loopt na opzegging nog door tot het einde van de lopende periode. Reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. Eventuele betalingsverplichtingen blijven van kracht
  4. Na opzegging zal Energie Transitie Software alle data van de Gebruiker blijven bewaren. De data wordt weer toegankelijk als Gebruiker opnieuw een abonnement afsluit. Op schriftelijk verzoek van de Gebruiker zal Energie Transitie Software alle data verwijderen.
  5. De Gebruiker is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Energie Transitie Software ter zake.
  6. Ingeval de Gebruiker handelt in strijd met zijn verplichtingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden is Energie Transitie Software gerechtigd het Energeyes account van de Gebruiker - zonder voorafgaande kennisgeving en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn - per direct af te sluiten.
 6. Onderhoud
  1. Onderhoud omvat: a) het naar beste vermogen van Energie Transitie Software opsporen en herstellen van alle door Gebruiker aan EnergGO gemelde onvolkomenheden in Energeyes. b) het, geheel ter discretie van Energie Transitie Software, ter beschikking stellen van nieuwe features, updates en/of upgrades van Energeyes
  2. Energie Transitie Software kan in een Update en/of Upgrade de functionaliteit uit de eerdere Updates en/of Upgrades van Energeyes ongewijzigd overnemen doch garandeert niet dat elke nieuwe Update en/of Upgrade dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande Updates en/of Upgrades van Energeyes.
  3. Energie Transitie Software kan van de Gebruiker eisen dat hij zijn computersysteem aanpast aan de nieuwe Systeemeisen zoals door Energie Transitie Software aangegeven in verband met toegenomen functionaliteit of hogere eisen van Updates of Upgrades van de Software. Indien de Gebruiker verzuimt om aan deze nieuwe Systeemeisen te voldoen, is Energie Transitie Software vrijgewaard van verdere inspanningsverplichting om Energeyes beschikbaar te stellen aan Gebruiker.
  4. Onderhoud aan Energeyes wordt zoveel mogelijk buiten piekgebruiksuren uitgevoerd. Tijdens onderhoud kan het voorkomen dat Energeyes voor korte tijd niet beschikbaar is.
  5. Wanneer een Onvolkomenheid wordt geconstateerd, dient de Gebruiker Energie Transitie Software hiervan onmiddellijk in kennis te stellen alsmede hem te voorzien van alle systeemomgevings- en andere relevante informatie met betrekking tot de Onvolkomenheid teneinde Energie Transitie Software in staat te stellen de Onvolkomenheid te isoleren, te reproduceren en op te lossen.
 7. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Energie Transitie Software c.q. zijn licentiegever is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Energie Transitie Software geleverde diensten en de hieraan ten grondslag liggende door Energie Transitie Software c.q. de licentiegever vervaardigde bescheiden c.q. software. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Energie Transitie Software c.q. zijn licentiegever voorbehouden.
  3. Het is Energie Transitie Software toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Energie Transitie Software kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Energie Transitie Software , zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
  2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Energie Transitie Software , zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
  3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Energie Transitie Software , uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde diensten.
  4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Energie Transitie Software in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Energie Transitie Software hiervoor verzekerd is.
  5. Ook in het geval Energie Transitie Software de afgesproken online diensten niet kan leveren, is Energie Transitie Software niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende online diensten het gevolg is van een aan Energie Transitie Software toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van Energie Transitie Software lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service and hosting provider van Energie Transitie Software en de telecommunicatieleverancier van Energie Transitie Software . Derhalve ligt de beschikbaarheid van Energeyes in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Energie Transitie Software , zodat Energie Transitie Software ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.
  6. Energie Transitie Software is voor het in stand houden van alsmede voor de bereikbaarheid van Energeyes afhankelijk van zijn providers. Energie Transitie Software zal zich naar zijn beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot Energeyes en/of het gebruik van Energeyes zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan - hoewel Energie Transitie Software hier naar streeft - in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van Energeyes, correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van Energeyes.
  7. Energie Transitie Software heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van Energeyes, Energeyes tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal Energie Transitie Software de te verrichten (onderhoud)werkzaamheden tijdig mededelen.
 9. Support
  1. Onder Support wordt verstaan het bieden van telefonische, schriftelijke en/ of elektronische helpdeskondersteuning met betrekking tot het gebruik en het functioneren van Energeyes.
  2. Een aanvraag voor support wordt gedaan door het aanmaken van een 'Ticket' via de support portal van Energeyes. Elke andere vorm van aanvraag, zoals per post, email of telefonisch, wordt niet in behandeling genomen.
  3. Abonnementen kunnen een limiet stellen op het aantal support tickets. Deze limiet geldt voor alle aanvragen van support, met uitzondering van a) het melden van een onvolkomendheid (bug) of het geven van feedback b) problemen bij het aanmaken van of inloggen met een Energeyes account, c) het afsluiten, wijzigen of annuleren van een abonnement.
  4. Indien het aantal ingediende support tickets de limiet in het abonnement wordt overschreden, wordt per ingediende ticket, € 25 euro exclusief BTW in rekening gebracht.
  5. Indien blijkt dat een handeling niet onder de reikwijdte van support valt, kan Energie Transitie Software hiervoor een consultancy fee vragen. De Gebruiker wordt hier vooraf over geïnformeerd en bevestigd schriftelijk dat hij of zij akkoord gaat met de fee.
 10. Betaling
  1. Betaling geschiedt a) na verzending van een factuur met een betalingstermijn van 30 dagen b) per automatische incasso, waarbij Energie Transitie Software de betaaldatum vastlegt.
  2. Energie Transitie Software kan besluiten om het abonnement in te laten gaan voordat de betaling binnen is, maar behoud zich het recht hiermee te wachten totdat de betaling is ontvangen.
  3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
   1. zal de Gebruiker aan Energie Transitie Software een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
   2. zal de Gebruiker, na daartoe door Energie Transitie Software te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
   3. heeft Energie Transitie Software het recht, voor elke aan de Gebruiker verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de Gebruiker in rekening te brengen. Energie Transitie Software zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
  4. Ter keuze van Energie Transitie Software kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
  5. Indien de Gebruiker niet tijdig, dat wil zeggen niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Energie Transitie Software bevoegd de nakoming van de jegens de Gebruiker aangegane verplichtingen tot levering van de diensten op te schorten, dit houdt in dat Gebruiker de toegang tot het account wordt ontzegt en hij geen gebruik kan maken van de dienstverlening, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Energie Transitie Software het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Gebruiker te twijfelen.
  6. Indien de Gebruiker 28 dagen nadat hij aan zijn betalingsverplichting had moeten voldoen en hij gemaand is dit alsnog te doen en desondanks in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen na te komen, heeft Energie Transitie Software het recht de inhoud van de account van de Gebruiker van de server verwijderen. Energie Transitie Software is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die hierdoor eventueel ontstaat.
  7. Door de Gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Gebruiker bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  8. Indien de Gebruiker, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Energie Transitie Software heeft, dan ziet de Gebruiker af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Gebruiker (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 11. Overmacht
  1. Ingeval er sprake is van overmacht is Energie Transitie Software gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Gebruiker voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Energie Transitie Software , van de door hem ingeschakelde derden of providers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Energie Transitie Software .
  3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Gebruiker gehouden zijn verplichtingen jegens Energie Transitie Software tot aan dat moment na te komen.
  4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers van Energie Transitie Software of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d. alsmede internet- of elektriciteitsstoringen of defecten in computer- of overige voor de dienstverlening benodigde apparatuur van Energie Transitie Software .
 12. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
  1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Gebruiker en Energie Transitie Software gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Gebruiker:
   1. in staat van faillissement wordt verklaard;
   2. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
   3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
   4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
   5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
  2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  1. Op de tussen Energie Transitie Software en de Gebruiker gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
  2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Energie Transitie Software de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Energie Transitie Software is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
  3. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Energie Transitie Software gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.